شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
هرس درختان در مراکز آموزشی و آموزشگاه های سطح شهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سازمان پارکها و فضای سبز به روال هر ساله عملیات هرس و ساماندهی درختان آموزشگاه های سطح شهر را بر اساس درخواست مسئولین آموزشگاه به اجرا درمی آورد.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.